Đăng ký mua điện

Đối tượng:

• Là các khách hành chưa có điện hoặc đang dùng chung với khách hàng khác có đủ năng lực về hành vi dân sự hoặc có bảo đảm hợp pháp của đơn vị có thẩm quyền


Thủ tục hồ sơ:
  
* HỒ SƠ MUA ĐIỆN SINH HOẠT:

1. “Giấy đề nghị mua điện” (Khách hàng có thể tải về theo mẫu ở đây: BM02.1-KDĐ)

• Khách hàng điền đầy đủ thông tin theo mẫu

2. Bản sao có công chứng hoặc chứng thực các giấy tờ có liên quan đến khách hàng đăng ký mua điện và địa điểm mua điện như: 

• Chứng minh nhân dân/Giấy căn cước/Hộ chiếu của người đại diện khách hàng đăng ký mua điện
• Hộ khẩu thường trú/Giấy chứng nhận tạm trú dài hạn đúng địa chỉ mua điện của chủ hộ hoặc người được chủ hộ ủy quyền hợp pháp là người đứng tên đăng ký mua điện
• Giấy chứng nhận hợp pháp về quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà, đất ở của người đăng ký mua điện như: Quyết định về quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà, đất ở, hợp đồng mua bán hoặc thuê nhà, đất ở v.v…
  
* HỒ SƠ MUA ĐIỆN NGOÀI MỤC ĐÍCH SINH HOẠT:

1. “Giấy đề nghị mua điện” (Khách hàng có thể tải về theo mẫu ở đây: BM02.1-KDĐ)

• Khách hàng điền đầy đủ thông tin theo mẫu

2. Bản sao có công chứng hoặc chứng thực các giấy tờ có liên quan đến khách hàng đăng ký mua điện và địa điểm mua điện như: 

• Chứng minh nhân dân/Giấy căn cước/Hộ chiếu của người đại diện khách hàng đăng ký mua điện.
• Giấy chứng nhận hợp pháp về quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà, đất ở của người đăng ký mua điện như: Quyết định về quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà, đất ở, hợp đồng mua bán hoặc thuê nhà, đất ở v.v…
• Nếu là doanh nghiệp thì phải có một trong các giấy tờ có liên quan đến khách hàng mua điện như: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy phép đầu tư hoặc quyết định thành lập đơn vị.

* Lưu ý:  

• Nếu không có một trong các giấy tờ như quy định tại bài này, “Giấy đề nghị mua điện” phải có xác nhận của UBND phường/xã/cơ quan quản lý nhà, đất ở về địa điểm có nhu cầu mua điện của khách hàng.
• Nếu công suất đăng ký sử dụng (trong “Giấy đăng ký mua điện”) lớn hơn 4,5 kWh thì khách hàng phải có “Bảng kê công suất sử dụng điện” (Khách hàng có thể tải về theo mẫu ở đây: BM02.2-KDĐ)
• Nếu khách hàng trực tiếp đến làm thủ tục tại đơn vị mà chỉ mang theo bản chính các giấy tờ nêu trên cùng bản photocopy chưa có chứng thực thì người tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra, ký xác nhận “Đã đối chiếu đúng nội dung như bản chính” vào bản photocopy và trả lại ngay bản chính cho khách hàng.  
• Đối với khách hàng đang sử dụng điện chung công tơ với hộ khác có nhu cầu tách thành hộ sử dụng điện mới, ngoài các giấy tờ quy định như trên, phải có sổ hộ khẩu của hộ đã tách mới, bản xác nhận đã thanh toán hết nợ tiền điện của chủ HĐMBĐ đang dùng chung hoặc bản cam kết của khách hàng có nhu cầu tách mới, về việc đã hoặc sẽ chịu trách nhiệm thanh toán hết nợ tiền điện với chủ HĐMBĐ đang dùng chung.
• Đối với khách hàng đại diện cho nhiều hộ sử dụng chung công tơ (đăng ký theo mẫu: BM02.3-KDĐ), hồ sơ phải có thêm giấy ủy quyền hợp pháp của các hộ sử dụng điện chung trong khu tập thể, cụm dân cư (công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền hoặc xác nhận của UBND phường, xã nơi đăng ký mua điện).

Thời gian thực hiện dịch vụ:

• Không quá 03 ngày làm việc cho mục đích sinh hoạt, 07 ngày làm việc cho mục đích ngoài sinh hoạt tính từ ngày khách hàng đáp ứng đủ các điều kiện đăng ký mua điện theo qui định.

Tin tức công ty