<
a href="http://s.cafef.vn/hastc/DNC-cong-ty-co-phan-dien-nuoc-lap-may-hai-phong.chn" target="_blank">
BIÊN BẢN HỌP HĐQT LẦN 2 NĂM 2021 VÀ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁC CHỨC DANH NĂM 2021
Biên bản họp HĐQT và Quyết định bổ nhiệm các chức danh năm 2021

<<< Biên bản họp HĐQT ngày 05/04/2021 >>>

<<< QĐ bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT >>>

<<< QĐ bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc >>>

<<< QĐ bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng >>>

Thông tin công ty