<
a href="http://s.cafef.vn/hastc/DNC-cong-ty-co-phan-dien-nuoc-lap-may-hai-phong.chn" target="_blank">
Cải tạo - nâng cấp Nhà hát thành phố Hải Phòng
Nhà hát thành phố Hải Phòng

Hình ảnh Nhà hát lớn
Thông tin công ty