<
a href="http://s.cafef.vn/hastc/DNC-cong-ty-co-phan-dien-nuoc-lap-may-hai-phong.chn" target="_blank">
Công bố các quyết định nhân sự của HĐQT
Các quyết định nhân sự của HĐQT (thực hiện từ 01/01/2019)
QĐ về Phó TGĐ Công ty - Nguyễn Văn Thao
QĐ về GĐ Xí nghiệp An Dương - Cù Văn Đông
QĐ về GĐ Xí nghiệp Thủy Nguyên - Nguyễn Văn Ninh
Thông tin công ty