<
a href="http://s.cafef.vn/hastc/DNC-cong-ty-co-phan-dien-nuoc-lap-may-hai-phong.chn" target="_blank">
QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁC CHỨC DANH CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC PHÒNG BAN VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2021
Quyết định bổ nhiệm các chức danh bao gồm: Phó Tổng giám đốc; Giám đốc kinh doanh; Giám đốc XN Vĩnh Bảo; Giám đốc XN An Dương; Giám đốc CN Hải Dương; Trưởng phòng Tổ chức hành chính; Nhân sự phụ trách quản trị và công bố thông tin của Công ty; Thư ký Hội đồng quản trị và Thư ký công ty
<<< Xem chi tiết >>>
Thông tin công ty