<
a href="http://s.cafef.vn/hastc/DNC-cong-ty-co-phan-dien-nuoc-lap-may-hai-phong.chn" target="_blank">
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC PHÒNG BAN MỚI CỦA CÔNG TY NĂM 2021
Công bố Quyết định thành lập các Phòng ban mới của Công ty năm 2021 bao gồm: Phòng Kỹ thuật an toàn; Phòng Tổ chức hành chính; Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT và Ban kiểm toán nội bộ
<<< Xem chi tiết >>>
Thông tin công ty