<
a href="http://s.cafef.vn/hastc/DNC-cong-ty-co-phan-dien-nuoc-lap-may-hai-phong.chn" target="_blank">
TB thanh toán tiền điện bằng chuyển khoản và thời hạn thanh toán tiền điện, tiền nước.
<<< Xem chi tiết >>>
Thông tin công ty