<
a href="http://s.cafef.vn/hastc/DNC-cong-ty-co-phan-dien-nuoc-lap-may-hai-phong.chn" target="_blank">
TB: Về việc điều chỉnh giá bán điện và QĐ đi kèm
Thông báo về việc điều chỉnh già bán điện (20/3/2019) và quyết định của BCT
<<< TB: Điều chỉnh giá bán điện >>>
<<< QĐ của BCT ngày 20/3/2019 >>>
Thông tin công ty