STT Họ tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1 Ông Nguyễn Trung Kiên Chủ tịch HĐQT 05/09/1961
2 Ông Đỗ Huy Đạt Thành viên HĐQT 03/03/1958
3 Ông Lê Hữu Cảnh Thành viên HĐQT 19/05/1964
4 Bà Vũ Thị Lương Dung Thành viên HĐQT 26/06/1975
5 Bà Lại Thị Vinh Thành viên HĐQT 17/10/1965
BAN KIỂM SOÁT
1 Bà Nguyễn Thị Thu Hà Trưởng BKS 15/07/1976
2 Bà Lâm Thị Lịch Thành viên BKS 21/03/1959
3 Bà Nguyễn Thị Thu Trang Thành viên BKS 29/07/1963
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
1 Ông Đỗ Huy Đạt Tổng Giám đốc 03/03/1958
2 Ông Lê Hữu Cảnh Phó Tổng GĐ/KT trưởng 19/05/1964
3 Ông Nguyễn Văn Thao Phó Tổng GĐ 26/05/1964
Tin tức công ty