STT Họ tên Chức danh chính Ngày sinh Điện thoại
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1 Ông Đỗ Huy Đạt Chủ tịch HĐQT 03/03/1958
2 Ông Nguyễn Trung Kiên Thành viên HĐQT 05/09/1961
3 Ông Lê Hữu Cảnh Thành viên HĐQT 19/05/1964
4 Bà Vũ Thị Lương Dung Thành viên HĐQT 26/06/1975
5 Bà Lại Thị Vinh Thành viên HĐQT 17/10/1965
6 Ông Tạ Văn Sơn Thành viên HĐQT 01/12/1960
BAN KIỂM TOÁN
1 Ông Tạ Văn Sơn Chủ tịch Uỷ Ban kiểm toán 02/12/1960
2 Ông Nguyễn Trung Kiên Thành viên HĐQT 05/09/1961
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
1 Ông Lê Hữu Cảnh Tổng Giám Đốc 19/05/1964
2 Bà Mai Thị Thanh Hà Kế toán Trưởng 13/02/1971
3 Ông Nguyễn Văn Thao Phó Tổng GĐ 26/05/1964
Tin tức công ty