<
a href="http://s.cafef.vn/hastc/DNC-cong-ty-co-phan-dien-nuoc-lap-may-hai-phong.chn" target="_blank">
CÔNG BỐ TT VỀ VIỆC THAY ĐỔI TÊN VIẾT TẮT CÔNG TY
Công bố thông tin về việc thay đổi tên viết tắt của Công ty CP Điện nước lắp máy Hải Phòng từ HEWMAC thành DNC.HP
<<< Xem chi tiết >>>
Thông tin công ty