<
a href="http://s.cafef.vn/hastc/DNC-cong-ty-co-phan-dien-nuoc-lap-may-hai-phong.chn" target="_blank">
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ NĂM 2021 (ĐÃ KIỂM TOÁN)
Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2021 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021
<<< Xem chi tiết >>>
Thông tin công ty