<
a href="http://s.cafef.vn/hastc/DNC-cong-ty-co-phan-dien-nuoc-lap-may-hai-phong.chn" target="_blank">
NGHỊ QUYẾT HĐQT NGÀY 02 THÁNG 08 NĂM 2021
Nghị quyết HĐQT ngày 02/08/2021 về việc thông qua các nội dung: tạm ứng cổ tức cho cổ đông đợt 1 năm 2021, phương án đầu tư tài chính, nội quy lao động
<<< Xem chi tiết >>>
Thông tin công ty