<
a href="http://s.cafef.vn/hastc/DNC-cong-ty-co-phan-dien-nuoc-lap-may-hai-phong.chn" target="_blank">
NGHỊ QUYẾT HĐQT NGÀY 09 THÁNG 5 NĂM 2022
Nghị quyết HĐQT ngày 09/5/2022 về việc nhất trí thời gian phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tằng vốn điều lệ Công ty vào Qúy III năm 2022
<<< Xem chi tiết >>>
Thông tin công ty