<
a href="http://s.cafef.vn/hastc/DNC-cong-ty-co-phan-dien-nuoc-lap-may-hai-phong.chn" target="_blank">
CBTT HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BCTC CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2022
CBTT về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 với Công ty TNHH Kiểm toán VACO Hợp đồng số 094/VACO/HĐKiT/JSC-NV2 ngày 16/5/2022
<<< Xem chi tiết >>>
Thông tin công ty