<
a href="http://s.cafef.vn/hastc/DNC-cong-ty-co-phan-dien-nuoc-lap-may-hai-phong.chn" target="_blank">
CBTT ĐÍNH CHÍNH NỘI DUNG THÔNG TIN ĐÃ CÔNG BỐ
Đính chính nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02-2022 ngày 02.4.2022
<<< Xem chi tiết >>>
Thông tin công ty