<
a href="http://s.cafef.vn/hastc/DNC-cong-ty-co-phan-dien-nuoc-lap-may-hai-phong.chn" target="_blank">
NGHỊ QUYẾT HĐQT NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 2022
Nghị quyết HĐQT ngày 27.6.2022 về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tăng Vốn điều lệ Công ty 
<<< Xem chi tiết >>> 
Thông tin công ty