<
a href="http://s.cafef.vn/hastc/DNC-cong-ty-co-phan-dien-nuoc-lap-may-hai-phong.chn" target="_blank">
Nghị quyết hội đồng quản trị
Nghị quyết HĐQT

<<< Nghị quyết HĐQT số 01 >>>

<<< Nghị quyết HĐQT số 02 >>>

Thông tin công ty