<
a href="http://s.cafef.vn/hastc/DNC-cong-ty-co-phan-dien-nuoc-lap-may-hai-phong.chn" target="_blank">
THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Thông báo họp, chương trình họp và giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
<<< Xem chi tiết >>>
Thông tin công ty