<
a href="http://s.cafef.vn/hastc/DNC-cong-ty-co-phan-dien-nuoc-lap-may-hai-phong.chn" target="_blank">
DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ HƯỚNG DẪN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀO HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2026
Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (Dự thảo);   Quy chế ứng cử, đề cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026; Đơn ứng cử; Đơn đề cử

<<< Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty(Dự thảo)>>>

<<< Quy chế ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 >>>

<<<Đơn đề cử>>>

<<<Đơn ứng cử>>>

 

 

Thông tin công ty