<
a href="http://s.cafef.vn/hastc/DNC-cong-ty-co-phan-dien-nuoc-lap-may-hai-phong.chn" target="_blank">
BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
<<< Xem chi tiết >>>
Thông tin công ty