<
a href="http://s.cafef.vn/hastc/DNC-cong-ty-co-phan-dien-nuoc-lap-may-hai-phong.chn" target="_blank">
TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
Báo cáo cân đối kế toán năm 2021 và Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021

<<< Báo cáo cân đối kế toán năm 2021 >>>

<<< Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 >>>

Thông tin công ty