<
a href="http://s.cafef.vn/hastc/DNC-cong-ty-co-phan-dien-nuoc-lap-may-hai-phong.chn" target="_blank">
BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 diễn ra ngày 02/4/2022
<<< Xem chi tiết >>>
Thông tin công ty