<
a href="http://s.cafef.vn/hastc/DNC-cong-ty-co-phan-dien-nuoc-lap-may-hai-phong.chn" target="_blank">
NGHỊ QUYẾT HĐQT NGÀY 04/08/2020
Nghị quyết HĐQT ngày 04/08/2020 về việc thông qua báo cáo hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch SXKD Quý 3 năm 2020, tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020
<<< Xem chi tiết >>>
Thông tin công ty