<
a href="http://s.cafef.vn/hastc/DNC-cong-ty-co-phan-dien-nuoc-lap-may-hai-phong.chn" target="_blank">
QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Quyết định về việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty
<<< Xem chi tiết >>>
Thông tin công ty