Logo

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

Thông tin hỗ trợ

Hướng dẫn thủ tục
  • Đăng ký mua điện
  • Đề nghị thay đổi thông tin khách hàng
  • Tạm dừng - Thanh lý

Bạn không có bạn bè nào. Viết tên truy cập của người dùng vào hộp nhập liệu ở trên và nhấp vào nút "Thêm bạn bè".

Người dùng bị chặn

Bạn không có bất kỳ người dùng bị chặn nào. Để thiết lập ngăn chặn, hãy chọn một người dùng và chọn chặn từ các hành động thả xuống.