Logo

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

Giới thiệu

Thông tin nhân sự


STT

Họ tên

Chức danh chính

Ngày sinh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1

Ông Đỗ Huy Đạt

Chủ tịch HĐQT

03/03/1958

 

2

Ông Nguyễn Trung Kiên

Thành viên HĐQT

05/09/1961

3

Ông Lê Hữu Cảnh

Thành viên HĐQT

19/05/1964

4

Bà Vũ Thị Lương Dung

Thành viên HĐQT

26/06/1975

5

Ông Tạ Văn Sơn

Thành viên HĐQT

02/12/1960

6

Bà Lại Thị Vinh

Thành viên HĐQT

17/10/1965

ỦY BAN KIỂM TOÁN

1

Ông Tạ Văn Sơn

Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán

02/12/1960

 

2

Ông Nguyễn Trung Kiên

Thành viên Ủy Ban kiểm toán

05/09/1961

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

1

Ông Lê Hữu Cảnh

Tổng giám đốc

19/05/1964

2

Ông Nguyễn Văn Thao

Phó Tổng giám đốc

26/05/1964

3

Bà Mai Thị Thanh Hà

Kế toán trưởng

13/02/1971

Bạn không có bạn bè nào. Viết tên truy cập của người dùng vào hộp nhập liệu ở trên và nhấp vào nút "Thêm bạn bè".

Người dùng bị chặn

Bạn không có bất kỳ người dùng bị chặn nào. Để thiết lập ngăn chặn, hãy chọn một người dùng và chọn chặn từ các hành động thả xuống.